Reggeli Rituálé 2021-04-02-án

MOTTÓ: TISZTA FELFOGÁS

Ma a napi angyalkártya címét hoztam mottóul URIEL jóvoltából, akinek üzenete kivételesen most nem URANA-hoz kapcsolódik, hanem sokkal inkább a NAP és a PLÚTÓ kapcsolatához felettünk, a „TERemburán”.
A programozott egyházi ünnepek általában köszönő viszonyban sincsenek a csillagjárásokkal, de itt is érvényes, hogy a kivétel erősíti a szabályt, mint ahogy ma is.
MA, NAGYPÉNTEK van, Jézus keresztre feszítésének és halálának a napja.
Óhatatlan, hogy ezen a napon EMLÉKEZNI KELL és óhatatlan, hogy az emlékezés által GONDOLKODNI IS és ÉRZÉKELNI IS!! Miről? Egyrészt magáról a HALÁLRÓL és annak értelméről, mibenlétéről, másrészt JÉZUSRÓL, az ő szerepéről, vállalt feladatáról, magáról a KERESZT-FA-ról és a FELTÁMADÁSRÓL is.

Az emlékezés egyben elmélkedés is. De az elmélkedés – ahogy a szóban benne van – az ELME munkája. Mit sem ér az elmélkedés, ha nem torkollik egy MEGÉRTÉSbe és RÁ-ÉRZÉSbe.
Ugyanis a kettő együttes hatása fog belénk ÉGNI, azért, hogy, részünkké váljon, mert minden további építkezés a szellemben innen fog tovább folytatódni.
Az Égésről mindig eszembe jut Herkules 12 próbája, amit senki nem tud megérteni, csak az, aki magyar nyelven ért és gondolkodik. Herkules úgy válik halhatatlanná, hogy a végén BELE-ÉG a nemeai oroszlán bőre, ami mit jelent: ÉG-GÉ, azaz EGGYÉ VÁLIK vele. Miért az OROSZLÁN bőrével? Mert az Oroszlán az URALKODÓ csillagkép az eklitptikán, ő a „NAP-ERŐ”, jelen világunk működtető minősége. Csakhogy EZ az oroszlán már RÉGEN NEM AZ, ami a TISZTA, eredeti minőség, az a „halhatatlan EGY”, ami az őseredeti EGY...
Ez a mítosz egyébként a KÉK VÉR könyvek nélkül NEM ÉRTELMEZHETŐ, no meg a MAGYAR NYELV kozmikus értése nélkül sem. Amikor asztrozófiát tanultam és a csillagképek mitológiai hátterét, félidőben kerültek kezembe a „Kék vér gyermekei” kötetek. Az addigi teljes zűrzavaros, és ÉRZET szinten gyomortájéki gomolygást, tiltakozást kiváltó történetek egy csapásra értelmet nyertek, tetten érhetővé váltak a korszakonkénti tudatszint-elcsúszásból eredő torzulások, elcsúszások és egyből megértettem a bennem megjelenő belső tiltakozás okát is. Természetesen nem elég megérteni, hanem TENNI IS KELL azért, hogy a „szennyréteg” eltűnjön és újra TISZTA fényükben ragyogjanak azok a csillagképek az EMBERI TUDATBAN! Én ezt a célt tűztem ki magam elé.
A csillagképek egyébként CSAKIS nekünk szólnak a felrajzolt formájukban, csakis innen a Földről értelmezhetők –  innen kilépve teljesen MÁS összerendeződésben kapcsolódnak, más céllal és más üzenetekkel.
A szellemnek szóló torzítások NEM VÉLETLENEK, hisz akinek a szelleme RAB és KISZOLGÁLÓ, mert elhiszi, hogy kiszolgáltatott, az FENNTARTJA a RABIGÁT kézben tartók szellemi befolyását és erejét. Miként? A SAJÁT HITE ÁLTAL.
Ahogy ez a mai nap is működik.
Csak most vírusnak hívják meg oltásoknak.
Tehát mire van szükség?
TISZTA FELFOGÁSRA!

Jézus milyen tanítást hozott??
A TUDAT SZABAD MIVOLTÁNAK a LÉNY-ÉG-I tanítását. Azaz? Mi lényünk LÉNy-ÉG-i része?
A BENNÜNK, a MAG-unkban ÉL-Ő ISTEN. Hisz ÉL Ő. Ő ÉL. Hol? Bennünk....
Na de KI az akkor, aki MEGHAL?
A TEST.
Na de a TEST nem egyenlő az ÉL-Ő-vel?
De nem ám!
A test egy IDŐLEGES FORMA. IDŐLEGES – mert a téridőben van idő és FORMA – mert a téridőben van kiterjedés, keret. Azaz forma. Tehát a TEST hova kötött? Minek a része? A 3D-nek, a TÉR-nek és az IDŐ-nek. Tehát, a test teremtett? És időleges? Akkor van eleje és vége, tehát HATÁR-os.
SATANA, azaz MA-ÁT mit őriz? EZT a határt...Mi van az ő határán túl? A FÉNY EREDETE, amiből ered, tehát a VÉGTELEN. Mivel a FÉNY bizony a 3D-hez tartozó HATÁR-os tartomány. Ami határos, az pedig VÉG-es. Mivel a TEST a FÉNY része, ezért határos, tehát véges.
Aki ide születik, az születése előtt mindezt tudja?
Igen. Na de akkor MIÉRT KELL FÉLNIE?
És később, életében miért a FÉNYT kell imádnia, mely éppoly véges, mint testi léte??

Itt megintcsak visszakanyarodok a „Kék vér” könyvekhez: nélkülük sem a jézusi tanítás nem érthető meg, sem maga a kozmikuss TELJESSÉG mibenléte.
Mindig belefutok olyan véleményekbe, hogy „Kék vér könyvek” nélkül is el lehet jutni ugyanazokhoz a felismerésekhez. Lehet, nem vonom kétségbe. Ugyanakkor TAPASZTALOM, újra és újra, hogy NEM JUTNAK EL mégsem a HOLTPONTIG azok, akik ezt állítják.
Mi az a „holtpont”? Pontosan az az ÁTFORDULÁSi pont, mely minden feje tetejére állított tanítást a TALPÁRA FORDÍT. A „holtpont” a TAU keresztjének, Aszklepiosz botjának, az AN(k)H keresztnek az a FEJE, HURKA, mely a vízszintes SÍK FELETT VAN.
A vízszintes sík az a SZINT, mely a 7 réteg felső szintje, de ha nem fordulunk át a 8-ason, akkor benne ragadunk a visszatérés örökös körforgásába.
Ezt a körforgást tartja fent a kabbala, a „salamoni pecséttel” lezárt „7 rétegű tér-idő” eszmeisége.
Ez a TESTi, a földi lét állandó visszatérő körforgása. A reinkarnációs, „karmikus” körforgások végtelenje.
Jézus ebből a „végtelenből” mutatta meg a kiutat.
Megmutatta, hogy MIT JELENT A FELTÁMADÁS!!!

A test elmúlása NEM egyenlő az elmúlással, amit halálnak nevezünk. HALÁL NINCS.
Megint visszanyúlok a „Kék vér könyvekhez”: ha valaki MEGÉRTI a hasítás programját, akkor megérti azt is, hogy ez a SZÉT-vált, NEM-ekbe bontott létforma nem lehet tartós, még kevésbé örök, mert „nem normális”. Hasadt test – egytudatú lélek. Ez a LÉTFORMA nem felel meg a HARMONIA REND-SZER-ének. Természetesen működtethető harmonikusan, mint minden – a lélek TUDATSZINTJÉTŐL FÜGGŐEN -, de mivel MESTERSÉGES, TEREMTETT, ezért NEM HALHATATLAN.
De mindezt a  NYELVÜNK tökéletesen TÜKRÖZI IS!!
Csak nem értjük a saját nyelvünket, nem tudjuk, mi-CSODA tudás van a szánkban!!

De ha ez ennyire EGY-SZER-ű, akkor miért kell rettegnünk, félnünk tőle? Miért a halálfélelem a legerősebb félelem?
A „születési félelmet” ismerjük vajon? Milyen az, amikor a lélek „lejön” és újra testet ölt? Milyen a „Bezártság” tudata? Az „osztottság” tudata? Ezekbe miért nem gondolunk bele?
MINDEN FÉLELEM a „FÉL” ELEM-ben való működésből ered. Hiszen FÉL egy férfi és FÉL egy nő. Ez a „SZÉT”- állapot. A KETTŐ-sség.
Mikor EMLÉKEZIK az „EMBER” (aki mint fogalom egyébként EGY, hisz EMBER a NŐ és EMBER a FÉRFI IS!!) az EGY-állapot tudatára? A SZER-ELEMBEN.
„Földönkívüli” érzet és állapot a szerelem állapota? IGEN. Ami már nem egy „NEM”.
Ha az IGEN a SZERELEM és a NEM a HASADTSÁG – akkor mi a halhatatlan minőség?
A SZERELEM. Mely az egész kozmosz működtető ERŐMINŐSÉGE.

Jézus MIÉRT tudott emberként élni-meghalni-feltámadni?
Mert a SZER-ELEM ereje volt benne.
Amikor valaki szerelmes, képes még a hegyet is eltolni, csakhogy EGYESÜLHESSEN a szerelmével?
Hát persze. Akkor a SZENTLÉLEK ereje tulajdonképp mi is? Igen, a SZER-ELEM ereje.
Mely ALAP-VET-Ő elem. Minden erre épül.
CSAK nem abban a nyálas spirikategorizálásban, ahogy azt ma a torkunkon letolják. Az egyházakkal egyetemben. Akik a HALÁLFÉLELEM KULTUSZÁNAK legnagyobb művelői.
Nos, ők a TUDATHASADT állapot legkíválóbb tükrei: hirdetik a jézusi EGY-tudatot, egy teremtett „atya”-istennel a háttérben. Hát most vagy EGY, vagy „atya”. A kettő sehogyan sem fér össze. Hisz olyan, hogy „atya”, a kozmoszban NINCS.
Nem is lehet csodálni, hogy annyi hasadt lelkületű és meghasonlott tudatú ember gyűjtőhelye minden egyház (még akkor is, ha nevében „EGY”, vagy szektra, vagy bármilyen „gyűjtőhely”. Ezek a NYÁJAK TENYÉSZHELYEI.....)

Tehát (9.07-kor): mi Jézus halálának, KERESZT-útjának az üzenete?
Az, hogy EGY-lélek van, EGY-tudat, hogy CSAK a TEST az, ami múlandó, egy teremtett világ teremtett anyagi minőségében, valamint azt, hogy a hasadtságban EGYENLŐSÉG van. EGYÜTT-működés.
Hisz amíg EMBER-ként, testben vagyunk itt, addig CSAKIS az EGYÜTT – EGY-MÁS-sal – EGYMÁS-ért elve alapján létezhetünk JÓL. Hisz EMBER mindkét NEM.
Értjük? Érezzük?

A Földön „vendégek” vagyunk. Jövünk és megyünk. SEMMI nem a miénk. SEMMI, ammi ANYAG. Ami TEST. SEMMIT nem birtokolhatunk, még a SAJÁT testünket sem, csak használhatjuk. Időlegesen. Viszont MINDENT, ami TUDÁS, ami ÉRZET, ami ÉRZÉKELÉS, ami MEGÉRTÉS, ami TAPASZ-talás, azt MAGUNK-kal visszük. Mert ránk TAPASZ-kodik..Miből? Az ÉLET működéséből.
Ezt nevezzük LÁTÁSnak és HALLÁSnak.
Mindez BENNÜNk marad, amiket  beNYOMásként magunkkal viszünk.
Mit mondott Jézus?
Aki mindezt megérti, az „meghal a testnek” – és Feltámad az ÉLETnek”.
Értjük? Érezzük?

A mai Teremburai konstelláció a NAP és a PLÚTÓ között pontosan azt a TISZTA FELFOGÁST segíti elő, ami a jézusi tanítások mögött rejlik.
A PLÚTÓ, mint az „Élet virága”, MAGában rejti mint egy élő MAG, az „alvilág” minden tudását.
De mi az „alvilág”? Semmi esetre sem az, amit a mitológiákból ismerünk.
Az „alvilág” a BELSŐ VILÁGunk. A LÁTHATATLAN világ. Ahonnan az igazi TUDÁS, a bölcselet, a BÖLCS ÉLET ered. Ha ezt összhangba, HARMONIÁBA tudjuk hozni a „FEL-világ”, az „ego”, a „fény birodalmának” a működésével, akkor leszünk TISZTÁN LÁTÓK.
Értők és megértők..... Érzők és érzékelők...
Ehhez azonban át KELL fordulnunk tenmagunk holtpontján..